۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

امیدبه رستن!

امروزاغازی است برایی گام نهادن به سوی دریچه روشنایی ! بشتابید و فام رستن را برهانید، زیراامروز همان شروع دیروز است. امروز همان شروع دیروز است. میتوان آغاز کرد روزی دوباره را با نسیم های عاری از ریا. پس این من و ما هستیم که در کالبد خویش احساس پیروزی را پرورانیده و شگوفا مینمائیم. تا همان شورو الهامی که امروز برای ما اعطا گردیده رابر روی سطرهای یک کاغذ نمودار گردانیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر